Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

Izmantojot SIA “Lapu Lapa” (turpmāk “Lapu Lapa”, “Mēs”) tīmekļa vietni (turpmāk “Vietne”), Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat kādam vai visiem šeit minētajiem noteikumiem, lūdzu, nelietojiet mūsu Vietni.

Autortiesības
Vietnes saturs tiek aizsargāts Copyright © SIA Lapu Lapa. Jebkuras tiesības, kas šeit nav īpaši atrunātas, tiek rezervētas. Vietnē var būt saturs, kas tiek lietots zem Creative Commons (”CC”) licences.

Lapu Lapa ievēro un respektē autoru tiesības un mēs esam atbildīgi par tāda satura dzēšanu Vietnē, kas aizskar vai pārkāpj vai var aizskart un pārkāpt autoru tiesības.

Izmaiņas Vietnē
Lapu Lapa patur tiesības mainīt vai grozīt Vietnes saturu, ieskaitot šos lietošanas noteikumus, mūsu Privātuma politiku un/vai mūsu Sīkdatņu izmantošanas politiku, kā arī jebkurā laikā un bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt pieeju Vietnei.

Atruna
Vietnes saturs tiek piedāvāts uz “kāds ir” un “kāds pieejams” bāzes. Par jebkuras Vietnes informācijas, rīku un pakalpojumu izmantošanu pilnībā ir atbildīgs lietotājs. Lapu Lapa neuzņemas nekāda veida atbildību par izmantotās informācijas, rīku un pakalpojumu precizitāti vai funkcionalitāti.

Vietnē izvietotā informācija ir paredzēta vienīgi informatīviem nolūkiem. Šī informācija nevar tikt uztverta kā jebkāda veida padoms un tā nevar tikt izmantota par pamatu nekādas darbības uzsākšanai vai lēmumu pieņemšanai.

Atbildības ierobežošana
Izņemot gadījumus, kas tieši paredzēti piemērojamos normatīvajos aktos, Lapu Lapa neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, tīšiem vai izejošajiem zaudējumiem, zaudēto peļņu vai biznesa darbības traucējumiem, kas izriet no Vietnes un/vai pakalpojumu izmantošanas vai nepareizas izmantošanas. Lapu Lapa neatbild par nepilnībām, kavējumiem vai kļūdām Vietnē. Lapu Lapai nav pienākuma ziņot lietotājiem par to, kad Vietnes informācija un saturs tiek atjaunoti.

Saites
Lapu Lapa neuzņemas nekādu atbildību, neatbalsta un nekādā veidā nepārstāv materiālus, kas ir trešo personu sagatavoti vai publicēti un saites uz tiem ir izvietotas Vietnē.

Iesniegtie materiāli
Iesniedzot informāciju vai materiālus (tādus kā atsauksmes, dati, atbildes, jautājumi, komentāri, ieteikumi, idejas, plāni, prasības vai citi) Lapu Lapai, piemēram, izmantojot epastu vai caur Vietni, Jūs piekrītat, ka:

Ja Jums ir jautājumi saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums: lapa@lapulapa.lv.

Informācija atjaunota: 2016.gada 21.janvārī.